Europe in 2050 is the European Federation – the world’s superpower along with Pan-American and Asian Unions. The sphere of influence within the Pan-European Commonwealth of Nations reaches Russia within the geographical boundaries of Europe, as well as the countries of the Middle East, Persia, some Central Asian countries and Africa.
A compromise between Confederates and federalists was finnaly reached with the creation of the EF through the introduction of a dualistic model of federal representation. The new form of social organisation – the equitarchy could solve the universal human problems. Its principle, based on the division of social functions, roles, material and intellectual goods in accordance with the moral values and spiritual and intellectual qualities of man, contributed to the elimination of all forms of injustice at all levels of social and personal life according to the objective criterion developed on the basis of all greatest achievements of humanity in the scientific, technological and psychological spheres.
The crossover mechanism of the exercise of power – subsidiarity and communitarianism below, centralism on the upper. Artificial intelligence serves as an arbitrator and helps solve general social problems. Direct democracy as a whole is realized through the introduction of full e-voting and e-governance, which is supplemented, within the local government, by electoral committees involved in drafting laws for state development through a synthesizing system with the use of AI, which sends the best proposals to the federal or regional levels.
After the collapse of the financial and credit system, a transition to a resource-oriented economy took place, initially with the introduction of free money at the local level and the combination of the old system. Knowledge and information are the main public products. The development of genetic engineering allowed to create qualitatively new people with high physical and intellectual parameters. It could also able to solve mortality problems, overpopulation and diseases and significantly increase the life span.
The state language is English as a paneuropean and international language, the language of European mutual understanding. The language problem is realized thanks to integrated translation systems, capable of making a direct and accurate translation during a conversation with anyone.
The integration model of ethnopolitics is opposed to multiculturalism, with the establishment of a democracy of interethnic consensus. Europe has achieved complete energy independence through the development of old and new alternative energy sources and has solved the main environmental problems with the transition to non-extractive energy and electric cars. The development of the space program allowed the extraction of He3 on the Moon, which allowed the planet to finally be transformed into a neogenic, symbiotic type of interaction between society and nature.
The armed forces of the European Union were significantly reduced and rattled, whose role was mainly in civil protection of the population. Creating a powerful radar electromagnetic weapon as a counterweight to the world’s anti-human nuclear forces and the danger of psychotronic weapons have allowed to achieve universal nuclear disarmament in the world, to move to non-lethal weapons and establish a new system of international relations. Europe with other world was in the phase of its Renaissance-Immortality…

Європа у 2050 є Європейською Федерацією – світовою наддержавою разом із Панамериканським та Азійським Союзами. Сфера впливу в рамках Пан’європейської співдружності націй сягає Росії в географічних межах Європи, а також країн Близького Сходу, Персії, деяких центральноазійських країн та Африки. Зі створенням ЄФ досягнено компроміс між конфедератами і федералістами за рахунок впровадження дуалістичної моделі федерального представництва. Нова форма правління – еквітархія (форма меритократії) із новою консолідуючою ідеологією Європи, як і усього світу, еквітацизмом, вирішила загальнолюдські проблеми. Її принцип, що базувався на розподілі соціальних функцій, ролей, матеріальних і інтелектуальних благ відповідно до морально-ціннісних і духовно-інтелектуальних якостей людини, сприяв усуненню усіх форм несправедливості на будь-яких рівнях суспільного і особистого життя за об’єктивним критерієм, виробленим на основі усіх найбільших досягнень людства у науковій, технологічній та психологічній сферах. Хрестоподібний механізм здійснення влади – субсидіарність і комунітаризм внизу, централізм угорі. Штучний інтелект виконує роль арбітра і допомогає вирішувати загальносуспільні проблеми. Пряма демократія в цілому реалізується завдяки впровадженню повного електронного голосування і врядування, яке доповнюється у межах місцевого управління виборчими комітетами, які займаються розробкою законопроектів для розвитку держави. Кожен, незалежно від віку, зможе проявити громадянську законодавчу ініціативу через синтезуючу систему із застосуванням ШІ, який направляє найкращі пропозиції на федеральний чи рівень кожної республіки у федерації. Після краху фінансово-кредитної системи відбувався перехід до ресурсо-орієнтованої економіки, спочатку із запровадженням вільних грошей на місцевому рівні і поєднанням старої системи, а потім і повної відмови від нічим не підкріплених грошей. Безробіття як такого не існує, тому що кожна людина реалізує свій творчий потенціал від народження завдяки еквітацистській системі саморегуляції. Знання та інформація – головні загальнодоступні продукти. Розвиток генної інженерії дозволив створити якісно нових людей, із високими фізичними та інтелектуальними показниками, а також зміг вирішити проблеми смертності, перенаселення, хвороб та значно підняти тривалість життя. Державна мова – англійська як загальноєвропейська і міжнародна мови, мова європейського взаєморозуміння з одночасним закріпленням регіонального статусу мов і їхньої автономії. Мовна проблема реалізується завдяки інтегрованим системам перекладу, здатним робити прямий і точний переклад під час розмови з будь-ким. На території діє громадянство ЄФ із максимальною квотою емігрантів, жорсткими умов для отримання громадянства та з обов’язковою і повною соціалізацією даних осіб до європейського культурного і соціально-економічного простору зі збереженням власної культури. Інтеграційна модель етнополітики протиставляється мультикультуралістичній зі встановленням демократії міжетнічної згоди. Європа досягла повної енергетичної незалежності завдяки розвитку старих і впровадженню нових альтернативних джерел енергії (термоядерні, торнадні, геотермальні, підводних течій тощо) і вирішила основні екологічні проблеми з переходом на невикопні енергоресурси та електрокари. Розвиток космічної програми дозволив видобувати на Місяці He3, що дозволило перевести планету остаточно до неогенного, симбіотичного типу взаємодії суспільства і природи. Збройні сили ЄФ значно скоротилися і роботизувалися, роль яких полягала переважно у цивільному захисті населення, наприклад, під час надзвичайних ситуацій. Створення потужної радіолокаційної електромагнітної зброї як противаги антигуманним ядерним силам у світі та небезпека психотронної зброї дозволила досягти загального ядерного роззброєння у світі, перейти до нелетальної зброї і встановити нову систему міжнародних відносин. На загальноєвропейському та міжнародному рівнях були створені правові положення, які внесли гібридні війни до категорії тих, які суперечать раніше прийнятим положенням щодо порушення суверенітету та державної цілісності країн. Європа зі світом входила у фазу свого Відродження-Безсмертя…

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *